ตะวันออกเฉัยงเหนือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 01:25 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“เตรียมความพร้อมอบต. สู่การยกระดับท้องถิ่น”
วันที่ ๒๐ - ๒๑   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
ณ โรงแรม เมธาวลัย อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

กรุณาคลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญประชุมตามรายชื่อของท่าน

 

 

ที่ ชื่อ อบต. อำเภอ จังหวัด
1 นายสากล  ศรีพงษ์ไชย เจ้าท่า กมลาไชย กาฬสินธุ์
2 นายประจวบ  ดอนสมจิตร หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
3 นายอารยะ นางาม กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
4 นายวิราศ วรพันธ์ แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
5 นายพงษ์ชิด  อันชม เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์
6 นายชาญณรงค์  นาชัยเริ่ม โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
7 นายทรงศักดิ์  ภูขามคม นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์
8 นายพิชิต  รังภูรีย์ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
9 นายประจักร  จันทะยุทธ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
10 นายจวน  นัทยาย สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
11 นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
12 นายวัฒนะชัย  ประไกรวัน โจดหนองแก พล ขอนแก่น
13 นายพิชิต  สุรพล ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
14 นายซีกวน  ฦาชา หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
15 นายสมมิตร  รื่นรวย กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
16 นางกนกพร  ศรีนวกุล กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ
17 นายศานิต  กล้าแท้ โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
18 นายวราชัย  ดีบุกคำ พนอม ท่าอุเทน นครพนม
19 นายจิรายุทธ์ วงษ์หมอก ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
20 นายทรงเกียรติ กวนศักดิ์ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
21 นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง ท่าจำปา อุเทน นครพนม
22 นายคฑาเทพ  วดีศิริศักดิ์ โนนตาล อุเทน นครพนม
23 นายพีระ ศรีศศิวงศ์ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
24 นายธนเสฎฐ์  วงศ์เกียรติขจร บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
25 นายบรรหาร  แก้ววิเศษ กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
26 นายนิยม  นิติพจน์ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
27 นายชูศักดิ์  วสันต์ ดงบัง บึงโขลงหลง บึงกาฬ
28 นายนริศ  อาจหาญ บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
29 นายพิมาย คงทัน นากั้ง ศรีปากคาด บึงกาฬ
30 นายธนะโรจน์ สร้อยสูงเนิน บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
31 นายสนั่น  บุญคะสีทา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
32 นายชยพล  โบราณมูล แวงน่าง เมือง มหาสารคาม
33 นายวีระศักดิ์  ทองสมบูรณ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
34 นายถะนะ คำมุงคุณ หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
35 นายสุวิทย์  ผิวเหลือง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
36 นายเฮือง  ศรีหาวงศ์ กุดแข้ เมือง มุกดาหาร
37 นายทองมี  โคตรรสขึง นาสีนวน เมือง มุกดาหาร
38 นายสมาน  มาลัย แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
39 นายบุณธวัช  โสตรแก้ว คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
40 นายศุภษร อินทร์กาย ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
41 นายประพันธ์  ยอดสวาสดิ์ ค้อเหนือ เมือง ยโสธร
42 นางสมพันธ์  สารสุข กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
43 นายประจิต  บุญกาพิมพ์ เหนือเมือง เเมือง ร้อยเอ็ด
44 นายยะโสธร  เปลือยหนองแข้ แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
45 นายชนะชาญ  ศรีปัญญา สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด
46 นายเฉลียง  นางสีมา ปากชม ปากชม เลย
47 นายสุวิทย์  มาตระ ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
48 นายวรจันทร์  บุดดีคำ สานตม ภูเรือ เลย
49 นายจรูญ  พานิช น้ำสวย เมือง เลย
50 นายประกาศิต สุพรหมธีรกุร หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีษะเกษ
51 นายทองวรรณ  จิตโชติ โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
52 นายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
53 นายสมศักดิ์  ลาลุน บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
54 นายประวิทย์  จารุรัชกุล สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
55 นายสุวิทย์  เกษอินทร์ ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
56 นายล้ำเลิศ  พัวพัฒนโชติ ดม สังขะ สุรินทร์
57 นายผอง  แสนดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
58 นายจำรัส  บุตรดี ประดู่ สำโรงทาบ สุรินทร์
59 นายสุพิศ นาคำ ด่านช้าง นากลาง หนองคาย
60 นายสุวัฒน์  ทานุมา โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
61 นายวิรุฬ  พานศรี อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
62 นายประทัย   ภูมี โนนขมิ้น เมือง หนองบัวลำภู
63 นายสมบัติ  ไชยรส โนนทัน เมือง หนองบัวลำภู
64 นายคำเพียร  ถาพร นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
65 นายบุญเริ่ม  ปัญญามาตย์ นาจิก เมือง อำนาจเจริญ
66 นายสีเมือง  สิ่งสิน นาผือ เมือง อำนาจเจริญ
67 นายเดชา  กาฬจันทร์ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
68 นายประสิทธิ์ชัย  บุดดา นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
69 นายประจักษ์  อุดชาชน ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
70 นายหรั่ง  ธุระพล เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
71 นายอำนวย  อินทรธิราช นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
72 นางทวินตา  ทรงคาศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
73 นายฉลอง  ภูวิลัย โนนสูง เมือง อุดรธานี
74 นายเติมศักดิ์  จันทร์ดี บ้านขาว เมือง อุดรธานี
75 นายพรชัย  เภาชัย หนองแวง โสม อุดรธานี
76 นายชาตรี ศรีวิชา เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
77 นายสมบูณ์  โสภีพันธ์ บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
78 คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 12:48 น.
 
นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

 

นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
ตำแหน่ง นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา