สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

เชิญชวน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันพุธที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร  อ...
การประชุมสัมมนา "ชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปประเทศไทย" แสดงจุดยืนเครือข่ายท้องถิ่น   จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม ซ...
เชิญชวน ผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.  และประธานสภา อบต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ "ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้บทบาทท้องถิ่น" เวทีภาคกลางตะวัน...
เชิญชวน ผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.  และประธานสภา อบต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ "ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้บทบาทท้องถิ่น" ดาวน์โหลดหนังสือเช...
  สรุปผลการประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อน การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเท...

  • ข่าวอาชญากรรม
  • ข่าวการเมือง
  • ข่าวกีฬา
  • ข่าวบันเทิง
  • ข่าวคุณภาพชีวิต
  • ข่าวต่างประเทศ
  • ข่าวธุรกิจ
  • ข่าววิทยาศาสตร์
  • ข่าวครอบครัว
  • ข่าวท่องเที่ยว


นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

 

นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
ตำแหน่ง นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา